skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosaic aneuploidy in Leishmania: the perspective of whole genome sequencing

Dujardin, Jean - Claude ; Mannaert, An ; Durrant, Caroline ; Cotton, James A.

Trends in Parasitology, Dec, 2014, Vol.30(12), p.554(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-4922

Toàn văn sẵn có

2
Mosaic aneuploidy in Leishmania: the perspective of whole genome sequencing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosaic aneuploidy in Leishmania: the perspective of whole genome sequencing

Dujardin, Jean-Claude ; Mannaert, An ; Durrant, Caroline ; Cotton, James A.

Trends in Parasitology, 12/2014, Vol.30(12), pp.554-555 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 14714922 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pt.2014.09.004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosaic aneuploidy in Leishmania: the perspective of whole genome sequencing

Dujardin, Jean-Claude ; Mannaert, An ; Durrant, Caroline ; Cotton, James A

Trends in parasitology, December 2014, Vol.30(12), pp.554-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-5007 ; PMID: 25458156 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.pt.2014.09.004

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosaic aneuploidy in Leishmania: the perspective of whole genome sequencing

Dujardin, Jean-Claude ; Mannaert, An ; Durrant, Caroline ; Cotton, James A

Trends in Parasitology, December 2014, Vol.30(12), pp.554-555 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1471-4922 ; E-ISSN: 1471-5007 ; DOI: 10.1016/j.pt.2014.09.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...