skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Infrastructure Services for Promoting Local Community Wellbeing in Lithuania

Vaznonienė Gintarė ; Kiaušienė Ilona

European Countryside, 01 June 2018, Vol.10(2), pp.340-354 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1803-8417 ; DOI: 10.2478/euco-2018-0020

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Infrastructure Services for Promoting Local Community Wellbeing in Lithuania

Vaznonienė, Gintarė ; Kiaušienė, Ilona

European Countryside, 2018, pp.340-354 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 18038417 ; DOI: 10.2478/euco-2018-0020

Toàn văn sẵn có

3
Social Infrastructure Services for Promoting Local Community Wellbeing in Lithuania
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Infrastructure Services for Promoting Local Community Wellbeing in Lithuania

Vaznonienė, Gintarė ; Kiaušienė, Ilona

European Countryside, 06/01/2018, Vol.10(2), pp.340-354 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1803-8417 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2478/euco-2018-0020

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...