skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface issues for evolving open systems. (energy management systems)

Kulseth, C. R. ; Roethke, E. ; Bhatnagar, R.

IEEE Transactions on Power Systems, August, 1993, Vol.8(3), p.1039(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0885-8950

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface issues for evolving open systems

Kulseth, C.R. ; Roethke, E. ; Bhatnager, R.

IEEE Transactions on Power Systems, 1993, Vol.8(3) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy, Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0885-8950

Toàn văn không sẵn có

3
User interface issues for evolving open systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface issues for evolving open systems

Kulseth, C.R. ; Roethke, E. ; Bhatnagar, R.

IEEE Transactions on Power Systems, /1993, Vol.8(3), pp.1039-1044 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

ISSN: 08858950 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/59.260896

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...