skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intangible Heritage of Standard English Learners: The “Invisible” Subgroup in the United States of America? Implications for Closing the Achievement Gap

Okoye-Johnson, Ogo

SAGE Open, 28 April 2011, Vol.1(1) [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

E-ISSN: 2158-2440 ; DOI: 10.1177/2158244011408441

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intangible Heritage of Standard English Learners

Ogo Okoye-Johnson

SAGE Open, 01 April 2011, Vol.1 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2158-2440 ; DOI: 10.1177/2158244011408441

Toàn văn sẵn có

3
Intangible Heritage of Standard English Learners: The “Invisible” Subgroup in the United States of America? Implications for Closing the Achievement Gap
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intangible Heritage of Standard English Learners: The “Invisible” Subgroup in the United States of America? Implications for Closing the Achievement Gap

Okoye-Johnson, Ogo

SAGE Open, 05/16/2011, Vol.1(1), p.215824401140844 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 2158-2440 ; E-ISSN: 2158-2440 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/2158244011408441

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...