skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Action-Related Speech Modulates Beta Oscillations During Observation of Tool-Use Gestures

He, Yifei ; Steines, Miriam ; Sammer, Gebhard ; Nagels, Arne ; Kircher, Tilo ; Straube, Benjamin

Brain topography, September 2018, Vol.31(5), pp.838-847 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-6792 ; PMID: 29500728 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10548-018-0641-z

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Action-Related Speech Modulates Beta Oscillations During Observation of Tool-Use Gestures

He, Yifei ; Steines, Miriam ; Sammer, Gebhard ; Nagels, Arne ; Kircher, Tilo ; Straube, Benjamin

Brain Topography, 2018, Vol.31(5), pp.838-847 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0896-0267 ; E-ISSN: 1573-6792 ; DOI: 10.1007/s10548-018-0641-z

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Action-Related Speech Modulates Beta Oscillations During Observation of Tool-Use Gestures.(Report)

He, Yifei ; Steines, Miriam ; Sammer, Gebhard ; Nagels, Arne ; Kircher, Tilo ; Straube, Benjamin

Brain Topography, 2018, Vol.31(5), p.838(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0896-0267 ; DOI: 10.1007/s10548-018-0641-z

Toàn văn sẵn có

4
Action-Related Speech Modulates Beta Oscillations During Observation of Tool-Use Gestures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Action-Related Speech Modulates Beta Oscillations During Observation of Tool-Use Gestures

He, Yifei ; Steines, Miriam ; Sammer, Gebhard ; Nagels, Arne ; Kircher, Tilo ; Straube, Benjamin

Brain Topography, 9/2018, Vol.31(5), pp.838-847 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0896-0267 ; E-ISSN: 1573-6792 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10548-018-0641-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...