skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-Automated SVG Programming via Direct Manipulation

Hempel, Brian ; Chugh, Ravi; Chugh, Ravi (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 9, 2016

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1145/2984511.2984575

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-Automated SVG Programming via Direct Manipulation

Hempel, Brian ; Chugh, Ravi

Proceedings of the 29th Annual Symposium on user interface software and technology, 16 October 2016, pp.379-390

ACM Digital Library (Association for Computing Machinery)

ISBN: 9781450341899 ; ISBN: 1450341896 ; DOI: 10.1145/2984511.2984575

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-Automated SVG Programming via Direct Manipulation

Hempel, Brian ; Chugh, Ravi

Cornell University

Arxiv ID: 1608.02829

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...