skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular diagnosis of methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization

Murray, Patrick R

Journal of clinical microbiology, December 2013, Vol.51(12), pp.4284 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1098-660X ; PMID: 24243993 Version:1 ; DOI: 10.1128/JCM.01659-13

Truy cập trực tuyến

2
Molecular Diagnosis of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Colonization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular Diagnosis of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Colonization

Murray, P. R.

Journal of Clinical Microbiology, 12/01/2013, Vol.51(12), pp.4284-4284 [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

ISSN: 0095-1137 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JCM.01659-13

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...