skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1901-2000, l’émancipation d’un monde (Morlaix, Éditions Skol Vreizh, 2010)

Tranvouez, Yvon

Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 30 March 2013 [Tạp chí có phản biện]

OpenEdition Journals

ISSN: 0399-0826 ; E-ISSN: 2108-6443 ; DOI: 10.4000/abpo.2596

Toàn văn sẵn có

2
1901-2000, l’émancipation d’un monde
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1901-2000, l’émancipation d’un monde

Tranvouez, Yvon

Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 03/30/2013, Issue 120-1, pp.195-196 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0399-0826 ; E-ISSN: 2108-6443 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4000/abpo.2596

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...