skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Let me vote! An experimental study of vote rotation in committees

Bosman, R ; Maier, P ; Sadiraj, V ; van Winden, F

Journal of Economic Behavior & Organization, Dec 2013, Vol.96, p.32 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01672681 ; E-ISSN: 1879-1751 ; DOI: 10.1016/j.jebo.2013.09.003

Toàn văn sẵn có

2
Let me vote! An experimental study of vote rotation in committees
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Let me vote! An experimental study of vote rotation in committees

Bosman, R. ; Maier, P. ; Sadiraj, V. ; van Winden, F.

Journal of Economic Behavior & Organization, 12/2013, Vol.96, C, pp.32-47 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01672681 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo.2013.09.003

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Let me vote! An experimental study of vote rotation in committees

Bosman, R ; Maier, P ; Sadiraj, V ; van Winden, F

Journal of Economic Behavior and Organization, December 2013, Vol.96, pp.32-47 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0167-2681 ; E-ISSN: 1879-1751 ; DOI: 10.1016/j.jebo.2013.09.003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...