skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rapid Hepatocyte Nuclear Translocation of the Forkhead Box M1B (FoxM1B) Transcription Factor Caused a Transient Increase in Size of Regenerating Transgenic Hepatocytes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid Hepatocyte Nuclear Translocation of the Forkhead Box M1B (FoxM1B) Transcription Factor Caused a Transient Increase in Size of Regenerating Transgenic Hepatocytes

Wang, Xinhe ; Bhattacharyya, Dibyendu ; Dennewitz, Margaret B. ; Kalinichenko, Vladimir V. ; Zhou, Yan ; Lepe, Rita ; Costa, Robert H.

Gene Expression, 01/01/2003, Vol.11(3), pp.149-162 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1052-2166 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3727/000000003108749044

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid hepatocyte nuclear translocation of the Forkhead Box M1B (FoxM1B) transcription factor caused a transient increase in size of regenerating transgenic hepatocytes

Wang, Xinhe ; Bhattacharyya, Dibyendu ; Dennewitz, Margaret B ; Kalinichenko, Vladimir V ; Zhou, Yan ; Lepe, Rita ; Costa, Robert H

Gene expression, 2003, Vol.11(3-4), pp.149-62 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1052-2166 ; PMID: 14686788 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...