skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Content‐based image retrieval methods and professional image users

Beaudoin, Joan E.

Journal of the Association for Information Science and Technology, February 2016, Vol.67(2), pp.350-365 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 2330-1635 ; E-ISSN: 2330-1643 ; DOI: 10.1002/asi.23387

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Content-based image retrieval methods and professional image users

Beaudoin, Joan E.

Journal of the Association for Information Science and Technology, 2016, Vol.67(2), pp.350-365 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2330-1643

Toàn văn không sẵn có

3
Content-based image retrieval methods and professional image users: Content-Based Image Retrieval Methods and Professional Image Users
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Content-based image retrieval methods and professional image users: Content-Based Image Retrieval Methods and Professional Image Users

Beaudoin, Joan E.

Journal of the Association for Information Science and Technology, 02/2016, Vol.67(2), pp.350-365 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/asi.23387

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Content-based image retrieval methods and professional image users

Beaudoin, Joan

Journal of the Association for Information Science and Technology, Feb 2016, Vol.67(2), p.350 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 23301635 ; E-ISSN: 23301643

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...