skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of target context and early and late vision on goal-directed reaching.(RESEARCH ARTICLE)(Report)

Roberts, James ; Burkitt, James J. ; Willemse, Bas ; Ludzki, Alison ; Lyons, James ; Elliott, Digby ; Grierson, Lawrence E.M.

Experimental Brain Research, Sept 1, 2013, Vol.229(4), p.525(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0014-4819 ; DOI: 10.1007/s00221-013-3614-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of target context and early and late vision on goal-directed reaching.(RESEARCH ARTICLE)(Report)

Roberts, James ; Burkitt, James J. ; Willemse, Bas ; Ludzki, Alison ; Lyons, James ; Elliott, Digby ; Grierson, Lawrence E. M.

Experimental Brain Research, Sept 1, 2013, Vol.229(4), p.525(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0014-4819 ; DOI: 10.1007/s00221-013-3614-1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of target context and early and late vision on goal-directed reaching

Roberts, James ; Burkitt, James J ; Willemse, Bas ; Ludzki, Alison ; Lyons, James ; Elliott, Digby ; Grierson, Lawrence E M

Experimental brain research, September 2013, Vol.229(4), pp.525-32 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 23793508 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-013-3614-1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of target context and early and late vision on goal-directed reaching

Roberts, James ; Burkitt, James ; Willemse, Bas ; Ludzki, Alison ; Lyons, James ; Elliott, Digby ; Grierson, Lawrence

Experimental Brain Research, 2013, Vol.229(4), pp.525-532 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/s00221-013-3614-1

Toàn văn sẵn có

5
The influence of target context and early and late vision on goal-directed reaching
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of target context and early and late vision on goal-directed reaching

Roberts, James ; Burkitt, James J. ; Willemse, Bas ; Ludzki, Alison ; Lyons, James ; Elliott, Digby ; Grierson, Lawrence E. M.

Experimental Brain Research, 9/2013, Vol.229(4), pp.525-532 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00221-013-3614-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...