skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOING GLOBAL HISTORY: REFLECTIONS, DOUBTS AND COMMITMENTS

Román, José

Estudos Históricos, Jan/Apr 2017, Vol.30(60), pp.241-252

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01032186 ; DOI: 10.1590/S2178-14942017000100013

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Global History: Reflections, doubts and commitments

Román, José Antonio Sánchez

Estudos Históricos (Rio de Janeiro), 01 April 2017, Vol.30(60), pp.241-252

SciELO

ISSN: 2178-1494 ; E-ISSN: 2178-1494 ; DOI: 10.1590/s2178-14942017000100013

Toàn văn sẵn có

3
Doing Global History: Reflections, doubts and commitments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Global History: Reflections, doubts and commitments

Román, José Antonio Sánchez

Estudos Históricos (Rio de Janeiro), 04/2017, Vol.30(60), pp.241-252

CrossRef

E-ISSN: 0103-2186 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/s2178-14942017000100013

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Global History: Reflections, doubts and commitments

José Antonio Sánchez Román

Estudos Históricos, Vol.30(60), pp.241-252

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2178-1494 ; E-ISSN: 2178-1494 ; DOI: 10.1590/s2178-14942017000100013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...