skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive primary health care under neo-liberalism in Australia

Baum, Fran ; Freeman, Toby ; Sanders, David ; Labonté, Ronald ; Lawless, Angela ; Javanparast, Sara

Social science & medicine (1982), November 2016, Vol.168, pp.43-52 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-5347 ; PMID: 27639051 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.09.005

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive primary health care under neo-liberalism in Australia

Baum, Fran ; Freeman, Toby ; Sanders, David ; Labonté, Ronald ; Lawless, Angela ; Javanparast, Sara

Social Science & Medicine, November 2016, Vol.168, pp.43-52 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.09.005

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive primary health care under neo-liberalism in Australia

Baum, Fran ; Freeman, Toby ; Sanders, David ; Labonte, Ronald ; Lawless, Angela ; Javanparast, Sara

Social Science & Medicine, Nov, 2016, Vol.168, p.43(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.09.005

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive primary health care under neo-liberalism in Australia

Baum, Fran ; Freeman, Toby ; Sanders, David ; Labonte, Ronald ; Lawless, Angela ; Javanparast, Sara

Social Science & Medicine, 2016, Vol.168, p.43(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.09.005

Toàn văn sẵn có

5
Comprehensive primary health care under neo-liberalism in Australia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive primary health care under neo-liberalism in Australia

Baum, Fran ; Freeman, Toby ; Sanders, David ; Labonté, Ronald ; Lawless, Angela ; Javanparast, Sara

Social Science & Medicine, 11/2016, Vol.168, C, pp.43-52 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02779536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.09.005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...