skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FastJet user manual

Cacciari, Matteo ; Salam, Gavin ; Soyez, Gregory

The European Physical Journal C, 2012, Vol.72(3), pp.1-54 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1434-6044 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-1896-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FastJet user manual

Cacciari, Matteo ; Salam, Gavin ; Soyez, Gregory

The European Physical Journal. C, Particles and Fields, Mar 2012, pp.1-54 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14346044 ; E-ISSN: 14346052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-1896-2

Toàn văn sẵn có

3
FastJet user manual: (for version 3.0.2)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FastJet user manual: (for version 3.0.2)

Cacciari, Matteo ; Salam, Gavin P. ; Soyez, Gregory

The European Physical Journal C, 3/2012, Vol.72(3) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1434-6044 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1140/epjc/s10052-012-1896-2

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FastJet user manual

Cacciari, Matteo ; Salam, Gavin P ; Soyez, Gregory; Cacciari, Matteo (Editor)

European Physical Journal C: Particles and Fields, 2011, Vol.72, p.1896 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1434-6044 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-1896-2

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FastJet user manual

Cacciari, Matteo ; Salam, Gavin P. ; Soyez, Gregory

Cornell University

Arxiv ID: 1111.6097

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FastJet user manual

Cacciari, Matteo ; Salam, Gavin ; Soyez, Gregory; Soyez, Gregory (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 25, 2011 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-1896-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...