skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
CD4 T-cell regeneration in HIV-1 elite controllers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CD4 T-cell regeneration in HIV-1 elite controllers

Yang, Yue ; Al-Mozaini, Maha ; Buzon, Maria J. ; Beamon, Jill ; Ferrando-Martinez, Sara ; Ruiz-Mateos, Ezequiel ; Rosenberg, Eric S. ; Pereyra, Florencia ; Yu, Xu G. ; Lichterfeld, Mathias

AIDS, 2012, Vol.26(6), pp.701-706 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid - Lippincott Williams & Wilkins (via CrossRef)

ISSN: 0269-9370 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/QAD.0b013e3283519b22

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CD4 T-cell regeneration in HIV-1 elite controllers

Yang, Yue ; Al-Mozaini, Maha ; Buzon, Maria J ; Beamon, Jill ; Ferrando-Martinez, Sara ; Ruiz-Mateos, Ezequiel ; Rosenberg, Eric S ; Pereyra, Florencia ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

AIDS (London, England), 27 March 2012, Vol.26(6), pp.701-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1473-5571 ; PMID: 22301416 Version:1 ; DOI: 10.1097/QAD.0b013e3283519b22

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CD4 T-cell regeneration in HIV-1 elite controllers

Yang, J., Yue ; Al-Mozaini, S., Maha ; Buzon, G., Maria ; Beamon, G., Jill ; Ferrando-Martinez, G., Sara ; Ruiz-Mateos, G., Ezequiel ; Rosenberg, G., Eric ; Pereyra, G., Florencia ; Yu, G., Xu ; Lichterfeld, G., Mathias

AIDS, 2012, Vol.26(6), pp.701-706 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0269-9370 ; DOI: 10.1097/QAD.0b013e3283519b22

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...