skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air quality, industrial engineers, and computers. (Proceedings of the 14th Annual Conference on Computers and Industrial Engineering)

Ristroph, John H. ; Lee, Jim ; Muralidharan, Ranganathan ; Mcdaniel, Mike ; Templet, Paul ; Vonbodungen, Gus

Computers & Industrial Engineering, Nov, 1992, Vol.23(1-4), p.451(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0360-8352

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air quality, industrial engineers, and computers

Ristroph, John H. ; Lee, Jim ; Muralidharan, Ranganathan ; Mcdaniel, Mike ; Gus Vonbodungen, Paul Templet

Computers & Industrial Engineering, 1992, Vol.23(1), pp.451-454 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0360-8352 ; DOI: 10.1016/0360-8352(92)90158-G

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air Quality, Industrial Engineers, and Computers

Ristroph, John ; Lee, Jim ; Muralidharan, Ranganathan ; Mcdaniel, Mike ; Templet, Paul ; Vonbodungen, Gus

Computers & Industrial Engineering, Nov 1992, Vol.23(1-4), p.451 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03608352

Toàn văn sẵn có

4
Air quality, industrial engineers, and computers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air quality, industrial engineers, and computers

Ristroph, John H. ; Lee, Jim ; Muralidharan, Ranganathan ; Mcdaniel, Mike ; Gus Vonbodungen, Paul Templet

Computers & Industrial Engineering, 11/1992, Vol.23(1-4), pp.451-454 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03608352 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0360-8352(92)90158-G

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...