skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovering from a decade: a systematic mapping of information retrieval approaches to software traceability.(Report)

Borg, Markus ; Runeson, Per ; Ardo, Anders

Empirical Software Engineering, Dec, 2014, Vol.19(6), p.1565(52) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1382-3256

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovering from a decade: a systematic mapping of information retrieval approaches to software traceability

Borg, Markus ; Runeson, Per ; Ardö, Anders

Empirical Software Engineering, 2014, Vol.19(6), pp.1565-1616 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-013-9255-y

Toàn văn sẵn có

3
Recovering from a decade: a systematic mapping of information retrieval approaches to software traceability
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovering from a decade: a systematic mapping of information retrieval approaches to software traceability

Borg, Markus ; Runeson, Per ; Ardö, Anders

Empirical Software Engineering, 12/2014, Vol.19(6), pp.1565-1616 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10664-013-9255-y

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovering from a Decade: A Systematic Mapping of Information Retrieval Approaches to Software Traceability

Borg, Markus ; Runeson, Per ; Ardö, Anders

Empirical Software Engineering, 2014, Vol.19(6), pp.1565-1616 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1573-7616 ; ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-013-9255-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...