skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The circular RNome of primary breast cancer

Smid, Marcel ; Wilting, Saskia M ; Uhr, Katharina ; Rodríguez-González, F. Germán ; de Weerd, Vanja ; Prager-Van Der Smissen, Wendy J.C ; van Der Vlugt-Daane, Michelle ; van Galen, Anne ; Nik-Zainal, Serena ; Butler, Adam P ; Martin, Sancha ; Davies, Helen R ; Staaf, Johan ; van de Vijver, Marc J ; Richardson, Andrea L ; Macgrogan, Gaëten

Genome Research, 01 March 2019, Vol.29(3), pp.356-366 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1088-9051 ; E-ISSN: 1549-5469 ; DOI: 10.1101/gr.238121.118

Toàn văn sẵn có

2
The circular RNome of primary breast cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The circular RNome of primary breast cancer

Smid, Marcel ; Wilting, Saskia M. ; Uhr, Katharina ; Rodríguez-González, F. Germán ; de Weerd, Vanja ; Prager-Van Der Smissen, Wendy J.C. ; van Der Vlugt-Daane, Michelle ; van Galen, Anne ; Nik-Zainal, Serena ; Butler, Adam ; Martin, Sancha ; Davies, Helen R. ; Staaf, Johan ; van de Vijver, Marc J. ; Richardson, Andrea L. ; Macgrogan, Gaëten ; Salgado, Roberto ; van Den Eynden, Gert G.G.M. ; Purdie, Colin A. ; Thompson, Alastair M. ; Caldas, Carlos ; Span, Paul N. ; Sweep, Fred C.G.J. ; Simpson, Peter T. ; Lakhani, Sunil R. ; Van Laere, Steven ; Desmedt, Christine ; Paradiso, Angelo ; Eyfjord, Jorunn ; Broeks, Annegien ; Vincent-Salomon, Anne ; Futreal, Andrew P. ; Knappskog, Stian ; King, Tari ; Viari, Alain ; Børresen-Dale, Anne-Lise ; Stunnenberg, Hendrik G. ; Stratton, Mike ; Foekens, John A. ; Sieuwerts, Anieta M. ; Martens, John W.M.

Genome Research, 03/2019, Vol.29(3), pp.356-366 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1088-9051 ; E-ISSN: 1549-5469 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.238121.118

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The circular RNome of primary breast cancer

Smid, Marcel ; Wilting, Saskia M ; Uhr, Katharina ; Rodríguez-González, F Germán ; De Weerd, Vanja ; Prager-Van Der Smissen, Wendy J C ; Van Der Vlugt-Daane, Michelle ; Van Galen, Anne ; Nik-Zainal, Serena ; Butler, Adam ; Martin, Sancha ; Davies, Helen R ; Staaf, Johan ; Van De Vijver, Marc J ; Richardson, Andrea L ; Macgrogan, Gaëten

Genome research, March 2019, Vol.29(3), pp.356-366 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1549-5469 ; PMID: 30692147 Version:1 ; DOI: 10.1101/gr.238121.118

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...