skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Necessary Fictions: Philippine Literature and the Nation, 1946-1980

Zamora, Mia

The Journal of Asian Studies, Vol.63(1), pp.255-256 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Necessary Fictions: Philippine Literature and the Nation, 1946-1980.(Book Review)

Zamora, Mia

The Journal of Asian Studies, Feb, 2004, Vol.63(1), p.255-256 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Necessary Fictions: Philippine Literature and the Nation, 1946–1980

Zamora, Mia

The Journal of Asian Studies, 2004, Vol.63(1), pp.255-256 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911804000841

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Necessary Fictions: Philippine Literature and the Nation, 1946-1980 (Book Review)

Mia Zamora

The Journal of Asian Studies, 1 February 2004, Vol.63(1), pp.255-256 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Necessary Fictions: Philippine Literature and the Nation, 1946-1980 (Book Review)

Mia Zamora

The Journal of Asian Studies, 1 February 2004, Vol.63(1), pp.255-256 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

6
Necessary Fictions: Philippine Literature and the Nation, 1946–1980. By Caroline S. Hau. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 2000. 319 pp. $29.00 (paper).
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Necessary Fictions: Philippine Literature and the Nation, 1946–1980. By Caroline S. Hau. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 2000. 319 pp. $29.00 (paper).

Zamora, Mia

The Journal of Asian Studies, 02/2004, Vol.63(1), pp.255-256 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0021911804000841

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...