skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of parainfluenza 3 infection with DAS181 in a patient after allogeneic stem cell transplantation.(Electronic Articles)(Report)

Chen, Yi - Bin ; Driscoll, Jessica P. ; Mcafee, Steven L. ; Spitzer, Thomas R. ; Rosenberg, Eric S. ; Sanders, Rebecca ; Moss, Ronald B. ; Fang Fang ; Marty, Francisco M.

Clinical Infectious Diseases, Oct 1, 2011, Vol.53(7), p.E77(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1058-4838

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of parainfluenza 3 infection with DAS181 in a patient after allogeneic stem cell transplantation.(Electronic Articles)(Report)

Chen, Yi - Bin ; Driscoll, Jessica P. ; Mcafee, Steven L. ; Spitzer, Thomas R. ; Rosenberg, Eric S. ; Sanders, Rebecca ; Moss, Ronald B. ; Fang Fang ; Marty, Francisco M.

Clinical Infectious Diseases, Oct 1, 2011, Vol.53(7), p.E77(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1058-4838

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...