skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survivability and reliability of a composite-star transport network with disconnected core switches

Secci, Stefano ; Sansò, Brunilde

Telecommunication Systems, Jan 2011, Vol.46(1), pp.43-59 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10184864 ; DOI: 10.1007/s11235-009-9277-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survivability and reliability of a composite-star transport network with disconnected core switches.(Report)

Secci, Stefano ; Sansa2, Brunilde

Telecommunication Systems, Jan, 2011, Vol.46(1), p.43(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1018-4864

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survivability and reliability of a composite-star transport network with disconnected core switches

Secci, Stefano ; Sansò, Brunilde

Telecommunication Systems, 2011, Vol.46(1), pp.43-59 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1018-4864 ; E-ISSN: 1572-9451 ; DOI: 10.1007/s11235-009-9277-3

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survivability and Reliability of a Composite-Star Transport Network with Disconnected Core Switches

Secci, Stefano ; Sanso, Brunilde; Publications, Lip6 (Editor)

Telecommunication Systems, January 2011, Vol.46(1), pp.43-59 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1018-4864 ; E-ISSN: 1572-9451 ; DOI: 10.1007/s11235-009-9277-3

Toàn văn không sẵn có

5
Survivability and reliability of a composite-star transport network with disconnected core switches
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survivability and reliability of a composite-star transport network with disconnected core switches

Secci, Stefano ; Sansò, Brunilde

Telecommunication Systems, 1/2011, Vol.46(1), pp.43-59 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1018-4864 ; E-ISSN: 1572-9451 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11235-009-9277-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...