skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An elastic plastic damage formulation for concrete: Application to elementary tests and comparison with an isotropic damage model.(Report)

Jason, Ludovic ; Huerta, Antonio ; Pijaudier - Cabot, Gilles ; Ghavamian, Shahrokh

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Nov 1, 2006, Vol.195(52), p.7077(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0045-7825

Toàn văn sẵn có

2
An elastic plastic damage formulation for concrete: Application to elementary tests and comparison with an isotropic damage model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An elastic plastic damage formulation for concrete: Application to elementary tests and comparison with an isotropic damage model

Jason, Ludovic ; Huerta, Antonio ; Pijaudier-Cabot, Gilles ; Ghavamian, Shahrokh

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 11/2006, Vol.195(52), pp.7077-7092 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00457825 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2005.04.017

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An elastic plastic damage formulation for concrete: Application to elementary tests and comparison with an isotropic damage model

Jason, Ludovic ; Huerta, Antonio ; Pijaudier-Cabot, Gilles ; Ghavamian, Shahrokh

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2006, Vol.195(52), pp.7077-7092 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/j.cma.2005.04.017

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An elastic plastic damage formulation for concrete: Application to elementary tests and comparison with an isotropic damage model

Jason, Ludovic ; Huerta, Antonio ; Pijaudier-Cabot, Gilles ; Ghavamian, Shahrokh

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2006, Vol.195(52), pp.7077-7092 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/j.cma.2005.04.017

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...