skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A redox signalling globin is essential for reproduction in Caenorhabditis elegans

De Henau, Sasha ; Tilleman, Lesley ; Vangheel, Matthew ; Luyckx, Evi ; Trashin, Stanislav ; Pauwels, Martje ; Germani, Francesca ; Vlaeminck, Caroline ; Vanfleteren, Jacques ; Bert, Wim ; Pesce, Alessandra ; Nardini, Marco ; Bolognesi, Martino ; De Wael, Karolien ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia ; Braeckman, Bart

NATURE COMMUNICATIONS, 2015 [Tạp chí có phản biện]

Ghent University

ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.10.8/ncomms9782

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A redox signalling globin is essential for reproduction in Caenorhabditis elegans

De Henau, Sasha ; Tilleman, Lesley ; Vangheel, Matthew ; Luyckx, Evi ; Trashin, Stanislav ; Pauwels, Martje ; Germani, Francesca ; Vlaeminck, Caroline ; Vanfleteren, Jacques ; Bert, Wim ; Pesce, Alessandra ; Nardini, Marco ; Bolognesi, Martino ; De Wael, Karolien ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia ; Braeckman, Bart

Nature Communications, Dec 2015, p.8782 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/ncomms9782

Toàn văn sẵn có

3
A redox signalling globin is essential for reproduction in Caenorhabditis elegans
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A redox signalling globin is essential for reproduction in Caenorhabditis elegans

De Henau, Sasha ; Tilleman, Lesley ; Vangheel, Matthew ; Luyckx, Evi ; Trashin, Stanislav ; Pauwels, Martje ; Germani, Francesca ; Vlaeminck, Caroline ; Vanfleteren, Jacques R. ; Bert, Wim ; Pesce, Alessandra ; Nardini, Marco ; Bolognesi, Martino ; De Wael, Karolien ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia ; Braeckman, Bart P.

Nature Communications, 12/2015, Vol.6(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/ncomms9782

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A redox signalling globin is essential for reproduction in Caenorhabditis elegans

De Henau, Sasha ; Tilleman, Lesley ; Vangheel, Matthew ; Luyckx, Evi ; Trashin, Stanislav ; Pauwels, Martje ; Germani, Francesca ; Vlaeminck, Caroline ; Vanfleteren, Jacques R ; Bert, Wim ; Pesce, Alessandra ; Nardini, Marco ; Bolognesi, Martino ; De Wael, Karolien ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia ; Braeckman, Bart P

Nature communications, 01 December 2015, Vol.6, pp.8782 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2041-1723 ; PMID: 26621324 Version:1 ; DOI: 10.1038/ncomms9782

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A redox signalling globin is essential for reproduction in Caenorhabditis elegans

Sasha De Henau ; Lesley Tilleman ; Matthew Vangheel ; Evi Luyckx ; Stanislav Trashin ; Martje Pauwels ; Francesca Germani ; Caroline Vlaeminck ; Jacques R. Vanfleteren ; Wim Bert ; Alessandra Pesce ; Marco Nardini ; Martino Bolognesi ; Karolien De Wael ; Luc Moens ; Sylvia Dewilde ; Bart P. Braeckman

Nature Communications, 2015, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 2041-1723 ; E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.1038/ncomms9782

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...