skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis BRASSINOSTEROID INACTIVATOR2 is a typical BAHD acyltransferase involved in brassinosteroid homeostasis

Zhang, Zhiqiang ; Xu, Liping

Journal of Experimental Botany, 2018, Vol. 69(8), pp.1925-1941 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0022-0957 ; E-ISSN: 1460-2431 ; DOI: 10.1093/jxb/ery057

Toàn văn sẵn có

2
Arabidopsis BRASSINOSTEROID INACTIVATOR2 is a typical BAHD acyltransferase involved in brassinosteroid homeostasis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis BRASSINOSTEROID INACTIVATOR2 is a typical BAHD acyltransferase involved in brassinosteroid homeostasis

Zhang, Zhiqiang ; Xu, Liping

Journal of Experimental Botany, 04/09/2018, Vol.69(8), pp.1925-1941 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0022-0957 ; E-ISSN: 1460-2431 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jxb/ery057

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis BRASSINOSTEROID INACTIVATOR2 is a typical BAHD acyltransferase involved in brassinosteroid homeostasis

Zhang, Zhiqiang ; Xu, Liping

Journal of experimental botany, 09 April 2018, Vol.69(8), pp.1925-1941 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1460-2431 ; PMID: 29462426 Version:1 ; DOI: 10.1093/jxb/ery057

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...