skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatially resolved one-dimensional boundary states in graphene-hexagonal boron nitride planar heterostructures

Park, Jewook ; Lee, Jaekwang ; Liu, Lei ; Clark, Kendal ; Durand, Corentin ; Park, Changwon ; Sumpter, Bobby ; Baddorf, Arthur ; Mohsin, Ali ; Yoon, Mina ; Gu, Gong ; Li, An-Ping

Nature Communications, Nov 2014, Vol.5, p.5403 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/ncomms6403

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatially resolved one-dimensional boundary states in graphene–hexagonal boron nitride planar heterostructures

Jewook Park ; Jaekwang Lee ; Lei Liu ; Kendal W. Clark ; Corentin Durand ; Changwon Park ; Bobby G. Sumpter ; Arthur P. Baddorf ; Ali Mohsin ; Mina Yoon ; Gong Gu ; An-Ping Li

Nature Communications, 2014, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 2041-1723 ; E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.1038/ncomms6403

Toàn văn sẵn có

3
Spatially resolved one-dimensional boundary states in graphene–hexagonal boron nitride planar heterostructures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatially resolved one-dimensional boundary states in graphene–hexagonal boron nitride planar heterostructures

Park, Jewook ; Lee, Jaekwang ; Liu, Lei ; Clark, Kendal W. ; Durand, Corentin ; Park, Changwon ; Sumpter, Bobby G. ; Baddorf, Arthur P. ; Mohsin, Ali ; Yoon, Mina ; Gu, Gong ; Li, An-Ping

Nature Communications, 12/2014, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/ncomms6403

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatially resolved one-dimensional boundary states in graphene-hexagonal boron nitride planar heterostructures

Park, Jewook ; Lee, Jaekwang ; Liu, Lei ; Clark, Kendal W ; Durand, Corentin ; Park, Changwon ; Sumpter, Bobby G ; Baddorf, Arthur P ; Mohsin, Ali ; Yoon, Mina ; Gu, Gong ; Li, An-Ping

Nature communications, 07 November 2014, Vol.5, pp.5403 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2041-1723 ; PMID: 25377633 Version:1 ; DOI: 10.1038/ncomms6403

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatially resolved one-dimensional boundary states in graphene–hexagonal boron nitride planar heterostructures

Park, Jewook ; Lee, Jaekwang ; Liu, Lei ; Clark, Kendal ; Durand, Corentin ; Park, Changwon ; Sumpter, Bobby ; Baddorf, Arthur ; Mohsin, Ali ; Yoon, Mina ; Gu, Gong ; Li, An-Ping

Nature Communications, December 2014, Vol.5(1), p.5403 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2041-1723 ; E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.1038/ncomms6403

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatially Resolved One-Dimensional Boundary States in Graphene-Hexagonal Boron Nitride Planar Heterostructures

Li, An-Ping ; Park, Jewook ; Lee, Jaekwang ; Liu, Lei ; Baddorf, Arthur P ; Gu, Gong ; Yoon, Mina ; Park, Changwon ; Durand, Corentin P ; Sumpter, Bobby G; Oak Ridge National Laboratory (Ornl), Oak Ridge, Tn (United States). Center for Nanophase Materials Sciences (Cnms) (Corporate Author)

Nature Communications, 01 January 2014, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 2041-1723 ; E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.1038/ncomms6403

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...