skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of successive flowering phases highlights a new genetic control of the flowering pattern in strawberry

Perrotte, Justine ; Guédon, Yann ; Gaston, Amèlia ; Denoyes, Béatrice; Godin, Christophe (Editor)

Journal of experimental botany, 2016, Vol.67(19), pp.5643-5655 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0022-0957 ; E-ISSN: 1460-2431 ; DOI: 10.1093/jxb/erw326

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of successive flowering phases highlights a new genetic control of the flowering pattern in strawberry

Perrotte, Justine ; Guédon, Yann ; Gaston, Amèlia ; Denoyes, Béatrice

Journal Of Experimental Botany, 2016, Vol. 67(19), pp.5643-5655 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0022-0957 ; E-ISSN: 1460-2431 ; DOI: 10.1093/jxb/erw326

Truy cập trực tuyến

3
Identification of successive flowering phases highlights a new genetic control of the flowering pattern in strawberry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of successive flowering phases highlights a new genetic control of the flowering pattern in strawberry

Perrotte, Justine ; Guédon, Yann ; Gaston, Amèlia ; Denoyes, Béatrice

Journal of Experimental Botany, 10/2016, Vol.67(19), pp.5643-5655 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0022-0957 ; E-ISSN: 1460-2431 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jxb/erw326

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of successive flowering phases highlights a new genetic control of the flowering pattern in strawberry

Perrotte, Justine ; Guédon, Yann ; Gaston, Amèlia ; Denoyes, Béatrice

Journal of Experimental Botany, 2016, Vol.67(19), p.5643-5655 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0022-0957 ; E-ISSN: 1460-2431 ; DOI: 10.1093/jxb/erw326 ; PMCID: 5066487

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of successive flowering phases highlights a new genetic control of the flowering pattern in strawberry

Perrotte, Justine ; Guédon, Yann ; Gaston, Amèlia ; Denoyes, Béatrice

Journal of experimental botany, October 2016, Vol.67(19), pp.5643-5655 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1460-2431 ; PMID: 27664957 Version:1

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...