skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phenological associations of within‐ and among‐plant variation in gender with floral morphology and integration in protandrous Delphinium glaucum

Ishii, Hiroshi S. ; Harder, Lawrence D.

Journal of Ecology, July 2012, Vol.100(4), pp.1029-1038 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0022-0477 ; E-ISSN: 1365-2745 ; DOI: 10.1111/j.1365-2745.2012.01976.x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phenological associations of within‐ and among‐plant variation in gender with floral morphology and integration in protandrous Delphinium glaucum

Ishii , Hiroshi S. ; Harder , Lawrence D.

Journal of ecology, 2012, Vol.100(4), pp.1029-1038 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0022-0477

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phenological associations of within- and among-plant variation in gender with floral morphology and integration in protandrous Delphinium glaucum

Ishii, Hiroshi S. ; Harder, Lawrence D.

Journal of Ecology, 1 July 2012, Vol.100(4), pp.1029-1038 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00220477 ; E-ISSN: 13652745

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phenological associations of within- and among-plant variation in gender with floral morphology and integration in protandrous Delphinium glaucum

Ishii, Hiroshi S. ; Harder, Lawrence D.

Journal of Ecology, 1 July 2012, Vol.100(4), pp.1029-1038 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00220477 ; E-ISSN: 13652745

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phenological associations of within- and among-plant variation in gender with floral morphology and integration in protandrous Delphinium glaucum

Ishii, Hiroshi S. ; Harder, Lawrence D.

Journal of Ecology, 1 July 2012, Vol.100(4), pp.1029-1038 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00220477 ; E-ISSN: 13652745

Toàn văn sẵn có

6
Phenological associations of within- and among-plant variation in gender with floral morphology and integration in protandrous Delphinium glaucum: Temporal gender and floral variation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phenological associations of within- and among-plant variation in gender with floral morphology and integration in protandrous Delphinium glaucum: Temporal gender and floral variation

Ishii, Hiroshi S. ; Harder, Lawrence D.

Journal of Ecology, 07/2012, Vol.100(4), pp.1029-1038 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2745.2012.01976.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...