skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Neurophysiological Measures Can be Used to Enhance the Evaluation of Remote Tower Solutions

Aricò, Pietro ; Reynal, Maxime ; Borghini, Gianluca ; Sciaraffa, Nicolina ; Imbert, Jean-Paul ; Hurter, Christophe ; Terenzi, Michela ; Ferreira, Ana ; Pozzi, Simone ; Betti, Viviana ; Marucci, Matteo ; Telea, Alexandru ; Babiloni, Fabio

Frontiers in Human Neuroscience, Sep 6, 2019 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 16625161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2019.00303

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Neurophysiological Measures Can be Used to Enhance the Evaluation of Remote Tower Solutions

Pietro Aricò ; Pietro Aricò ; Pietro Aricò ; Maxime Reynal ; Gianluca Di Flumeri ; Gianluca Di Flumeri ; Gianluca Di Flumeri ; Gianluca Borghini ; Gianluca Borghini ; Gianluca Borghini ; Nicolina Sciaraffa ; Nicolina Sciaraffa ; Nicolina Sciaraffa ; Jean-Paul Imbert ; Christophe Hurter ; Michela Terenzi ; Ana Ferreira ; Simone Pozzi ; Viviana Betti ; Viviana Betti ; Matteo Marucci ; Matteo Marucci ; Alexandru C. Telea ; Fabio Babiloni ; Fabio Babiloni ; Fabio Babiloni ; Fabio Babiloni

Frontiers in Human Neuroscience, 01 September 2019, Vol.13 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2019.00303

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Neurophysiological Measures Can be Used to Enhance the Evaluation of Remote Tower Solutions

Aricò, Pietro ; Reynal, Maxime ; Di Flumeri, Gianluca ; Borghini, Gianluca ; Sciaraffa, Nicolina ; Imbert, Jean-Paul ; Hurter, Christophe ; Terenzi, Michela ; Ferreira, Ana ; Pozzi, Simone ; Betti, Viviana ; Marucci, Matteo ; Telea, Alexandru C ; Babiloni, Fabio

Frontiers in human neuroscience, 2019, Vol.13, pp.303 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1662-5161 ; PMID: 31551735 Version:1 ; DOI: 10.3389/fnhum.2019.00303

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Neurophysiological Measures Can be Used to Enhance the Evaluation of Remote Tower Solutions

Aricò, Pietro ; Reynal, Maxime ; Di Flumeri, Gianluca ; Borghini, Gianluca ; Sciaraffa, Nicolina ; Imbert, Jean-Paul ; Hurter, Christophe ; Terenzi, Michela ; Ferreira, Ana ; Pozzi, Simone ; Betti, Viviana ; Marucci, Matteo ; Telea, Alexandru C ; Babiloni, Fabio

Frontiers in Human Neuroscience, 2019, Vol.13 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2019.00303 ; PMCID: 6743038

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Neurophysiological Measures Can be Used to Enhance the Evaluation of Remote Tower Solutions

Arico, Pietro ; Reynal, Maxime ; Di Flumeri, Gianluca ; Borghini, Gianluca ; Sciaraffa, Nicolina ; Imbert, Jean - Paul ; Hurter, Christophe

Frontiers in Human Neuroscience, Sept 6, 2019 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2019.00303

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Neurophysiological Measures Can be Used to Enhance the Evaluation of Remote Tower Solutions

Arico, Pietro ; Reynal, Maxime ; Di Flumeri, Gianluca ; Borghini, Gianluca ; Sciaraffa, Nicolina ; Imbert, Jean-Paul ; Hurter, Christophe

Frontiers in Human Neuroscience, Sept 6, 2019 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2019.00303

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How neurophysiological measures can be used to enhance the evaluation of remote tower solutions

Aricò, Pietro ; Reynal, Maxime ; Di Flumeri, Gianluca ; Borghini, Gianluca ; Imbert, Jean-Paul ; Hurter, Christophe ; Sciaraffa, Nicolina ; Terenzi, Michela ; Ferreira, Ana ; Pozzi, Simone ; Betti, Viviana ; Marucci, Matteo ; Telea, Alexandru ; Babiloni, Fabio

Frontiers in Human Neuroscience, 05 September 2019, Vol.13, p.art. no. 303. [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1662-5161 ; E-ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2019.00303

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...