skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon-based supercapacitors produced by activation of graphene.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Zhu, Yanwu ; Murali, Shanthi ; Stoller, Meryl D. ; Ganesh, K. J. ; Cai, Weiwei ; Ferreira, Paulo J. ; Pirkle, Adam ; Wallace, Robert M. ; Cychosz, Katie A. ; Thommes, Matthias ; Su, Dong ; Stach, Eric A. ; Ruoff, Rodney S.

Science, June 24, 2011, Vol.332(6037), p.1537(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon-based supercapacitors produced by activation of graphene.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Zhu, Yanwu ; Murali, Shanthi ; Stoller, Meryl D. ; Ganesh, K. J. ; Cai, Weiwei ; Ferreira, Paulo J. ; Pirkle, Adam ; Wallace, Robert M. ; Cychosz, Katie A. ; Thommes, Matthias ; Su, Dong ; Stach, Eric A. ; Ruoff, Rodney S.

Science, June 24, 2011, Vol.332(6037), p.1537(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon-based Supercapacitors Produced by Activation of Graphene

Y Zhu ; S Murali ; M Stoller ; K Ganesh ; W Cai ; P Ferreira ; A Pirkle ; R Wallace ; K Cychosz ; et al.

Science, 2011, Vol.332(6037) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy, Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0036-8075 ; DOI: 10.1126/science.1200770 ; TRN: US201212%%381

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon-Based Supercapacitors Produced by Activation of Graphene

Zhu, Y. ;Su, D. ;Murali, S. ; Stoller, M.D. ; Ganesh, K.J. ; Cai, W. ; Ferreira, P.J. ; Pirkle, A. ; Wallace, R.M. ; Cychosz, K.A., Thommes, M. ; Stach, E.A. ; Ruoff, R.S.

Science, 2011, Vol.332(6037) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy, Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0036-8075 ; DOI: 10.1126/science.1200770 ; TRN: US201119%%303

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon-Based Supercapacitors Produced by Activation of Graphene

Zhu, Yanwu ; Murali, Shanthi ; Stoller, Meryl D. ; Ganesh, K. J. ; Cai, Weiwei ; Ferreira, Paulo J. ; Pirkle, Adam ; Wallace, Robert M. ; Cychosz, Katie A. ; Thommes, Matthias ; Su, Dong ; Stach, Eric A. ; Ruoff, Rodney S.

Science, 24 June 2011, Vol.332(6037), pp.1537-1541 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon-Based Supercapacitors Produced by Activation of Graphene

Zhu, Yanwu ; Murali, Shanthi ; Stoller, Meryl D. ; Ganesh, K. J. ; Cai, Weiwei ; Ferreira, Paulo J. ; Pirkle, Adam ; Wallace, Robert M. ; Cychosz, Katie A. ; Thommes, Matthias ; Su, Dong ; Stach, Eric A. ; Ruoff, Rodney S.

Science, 24 June 2011, Vol.332(6037), pp.1537-1541 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon-based supercapacitors produced by activation of graphene

Zhu, Yanwu ; Murali, Shanthi ; Stoller, Meryl D ; Ganesh, K J ; Cai, Weiwei ; Ferreira, Paulo J ; Pirkle, Adam ; Wallace, Robert M ; Cychosz, Katie A ; Thommes, Matthias ; Su, Dong ; Stach, Eric A ; Ruoff, Rodney S

Science (New York, N.Y.), 24 June 2011, Vol.332(6037), pp.1537-41 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21566159 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1200770

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...