skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynastic inequality, mobility and equality of opportunity

Kanbur, Ravi ; Stiglitz, Joseph

The Journal of Economic Inequality, 2016, Vol.14(4), pp.419-434 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1569-1721 ; E-ISSN: 1573-8701 ; DOI: 10.1007/s10888-016-9328-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynastic inequality, mobility and equality of opportunity

Kanbur, Ravi ; Stiglitz, Joseph

Journal of Economic Inequality, Dec 2016, Vol.14(4), pp.419-434 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15691721 ; DOI: 10.1007/s10888-016-9328-4

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynastic inequality, mobility and equality of opportunity.(Author abstract)

Kanbur, Ravi ; Stiglitz, Joseph E.

The Journal of Economic Inequality, 2016, Vol.14(4), p.419(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1569-1721 ; DOI: 10.1007/s10888-016-9328-4

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynastic inequality, mobility and equality of opportunity

Kanbur, Ravi; Stiglitz, Joseph E

Journal of economic inequality, 2016, Vol.14(4), pp. 419-434 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1569-1721

Toàn văn sẵn có

5
Dynastic inequality, mobility and equality of opportunity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynastic inequality, mobility and equality of opportunity

Kanbur, Ravi ; Stiglitz, Joseph E.

The Journal of Economic Inequality, 12/2016, Vol.14(4), pp.419-434 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1569-1721 ; E-ISSN: 1573-8701 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10888-016-9328-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...