skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of the biomarker responses in scallop (Chlamys farreri) to assess metals and PAHs pollution in Jiaozhou Bay, China

Liu, Na ; Pan, Luqing ; Wang, Jing ; Yang, Huizan ; Liu, Dong

Marine Environmental Research, September 2012, Vol.80, pp.38-45 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0141-1136 ; DOI: 10.1016/j.marenvres.2012.06.008

Toàn văn sẵn có

2
Application of the biomarker responses in scallop (Chlamys farreri) to assess metals and PAHs pollution in Jiaozhou Bay, China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of the biomarker responses in scallop (Chlamys farreri) to assess metals and PAHs pollution in Jiaozhou Bay, China

Liu, Na ; Pan, Luqing ; Wang, Jing ; Yang, Huizan ; Liu, Dong

Marine Environmental Research, 9/2012, Vol.80, C, pp.38-45 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01411136 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2012.06.008

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...