skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
E‐book Publishing Success: How Anyone Can Write, Compile and Sell E‐books on the Internet20053Kingsley Oghojafor. E‐book Publishing Success: How Anyone Can Write, Compile and Sell E‐books on the Internet . Oxford: Chandos Publishing 2005. 152 pp. £39.00 (soft cover), ISBN: 1843340992 (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

E‐book Publishing Success: How Anyone Can Write, Compile and Sell E‐books on the Internet20053Kingsley Oghojafor. E‐book Publishing Success: How Anyone Can Write, Compile and Sell E‐books on the Internet . Oxford: Chandos Publishing 2005. 152 pp. £39.00 (soft cover), ISBN: 1843340992 (Book review)

Srisa‐Ard, Surithong

Online Information Review, 12/2005, Vol.29(6), pp.686-687 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14684520510638133

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-book Publishing Success: How Anyone Can Write, Compile and Sell E-books on the Internet

Online Information Review, 01 December 2005, Vol.29(6), pp.686-687 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520510638133

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-book Publishing Success: How Anyone Can Write, Compile and Sell E-books on the Internet

Srisa-Ard, Surithong

Online Information Review, Vol.29(6), pp.686-687 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14684527

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...