skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Beyond Democracy in Cambodia: Political Reconstruction in a Post-Conflict Society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Democracy in Cambodia: Political Reconstruction in a Post-Conflict Society

Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

Democracy in Asia

Norden Publikationer (Nordisk Ministerråd)

ISBN: 9788776940430 ; ISBN: 8776940438

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Democracy in Cambodia: Political Reconstruction in a Post-Conflict Society

Öjendal, Joakim ; Lilja, Mona; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

Uppsala University Library

ISBN: 978 87 7694 043 0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...