skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward adaptive VR simulators combining visual, haptic, and brain-computer interfaces

Lécuyer, Anatole ; George, Laurent ; Marchal, Maud

IEEE computer graphics and applications, 2013, Vol.33(5), pp.18-23 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1558-1756 ; PMID: 24808078 Version:1 ; DOI: 10.1109/MCG.2013.80

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward Adaptive VR Simulators Combining Visual, Haptic, and Brain-Computer Interfaces

Lécuyer, Anatole ; George, Laurent ; Marchal, Maud; Marchal, Maud (Editor)

IEEE Computer Graphics and Applications, 01 September 2013, Vol.33(5), pp.18-23 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0272-1716 ; E-ISSN: 1558-1756 ; DOI: 10.1109/MCG.2013.80

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward adaptive VR simulators combining visual, haptic, and brain-computer interfaces.(virtual reality)(Technical report)

Lecuyer, A. ; George, L. ; Marchal, M.

IEEE Computer Graphics and Applications, Sept-Oct, 2013, Vol.33(5), p.18(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0272-1716

Toàn văn không sẵn có

4
Toward Adaptive VR Simulators Combining Visual, Haptic, and Brain-Computer Interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward Adaptive VR Simulators Combining Visual, Haptic, and Brain-Computer Interfaces

Lecuyer, Anatole ; George, Laurent ; Marchal, Maud

IEEE Computer Graphics and Applications, 09/2013, Vol.33(5), pp.18-23 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

ISSN: 0272-1716 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MCG.2013.80

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...