skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TAPAS, a VO archive at the IRAM 30-m telescope

Leon, Stephane ; Espigares, Victor ; Ruíz, José ; Verdes-Montenegro, Lourdes ; Mauersberger, Rainer ; Brunswig, Walter ; Kramer, Carsten ; Santander-Vela, Juan ; Wiesemeyer, Helmut

Experimental Astronomy, 2012, Vol.34(1), pp.65-88 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0922-6435 ; E-ISSN: 1572-9508 ; DOI: 10.1007/s10686-012-9299-9

Truy cập trực tuyến

2
TAPAS, a VO archive at the IRAM 30-m telescope
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TAPAS, a VO archive at the IRAM 30-m telescope

Leon, Stephane ; Espigares, Victor ; Ruíz, José Enrique ; Verdes-Montenegro, Lourdes ; Mauersberger, Rainer ; Brunswig, Walter ; Kramer, Carsten ; Santander-Vela, Juan de Dios ; Wiesemeyer, Helmut

Experimental Astronomy, 7/2012, Vol.34(1), pp.65-88 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0922-6435 ; E-ISSN: 1572-9508 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10686-012-9299-9

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...