skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-centered design of complex systems: An experience-based approach

Boy, Guy

Design Science, 2017, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1017/dsj.2017.8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-centered design of complex systems: An experience-based approach

Boy, Guy Andre

Design Science, 2017, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2053-4701 ; E-ISSN: 2053-4701 ; DOI: 10.1017/dsj.2017.8

Toàn văn không sẵn có

3
Human-centered design of complex systems: An experience-based approach
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-centered design of complex systems: An experience-based approach

Boy, Guy André

Design Science, 2017, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2053-4701 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/dsj.2017.8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...