skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deadly exceptionalisms, or, would you rather be crushed by a moral superpower or a military superpower?(Report)

Jansson, David

Political Geography, 2018, Vol.64, p.83 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2017.12.007

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deadly exceptionalisms, or, would you rather be crushed by a moral superpower or a military superpower?

Jansson, David

Political Geography, May 2018, Vol.64, pp.83-91 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2017.12.007

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deadly exceptionalisms, or, would you rather be crushed by a moral superpower or a military superpower?

Jansson, David; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen

Political Geography, 2018, pp. 1-9 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2017.12.007

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deadly exceptionalisms, or, would you rather be crushed by a moral superpower or a military superpower?

Jansson, David; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen

Political Geography, 2018, Vol. 64, pp. 83-91 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2017.12.007

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deadly exceptionalisms, or, would you rather be crushed by a moral superpower or a military superpower?

Jansson, David

Political Geography, 2018, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 0962-6298 ; ISSN: 1873-5096 ; ISSN: 0962-6298 ; ISSN: 1873-5096 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2017.12.007

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deadly exceptionalisms, or, would you rather be crushed by a moral superpower or a military superpower?

Jansson, David

Political Geography, 2018, Vol.64, pp.83-91 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 0962-6298 ; ISSN: 1873-5096 ; ISSN: 0962-6298 ; ISSN: 1873-5096 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2017.12.007

Toàn văn sẵn có

7
Deadly exceptionalisms, or, would you rather be crushed by a moral superpower or a military superpower?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deadly exceptionalisms, or, would you rather be crushed by a moral superpower or a military superpower?

Jansson, David

Political Geography, 05/2018, Vol.64, C, pp.83-91 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09626298 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.12.007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...