skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Indications for and use of artificial cardiac pacemakers: Part II
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indications for and use of artificial cardiac pacemakers: Part II

Del Negro, A

Current Problems in Cardiology, 11/1978, Vol.3(8), pp.3-43 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01462806 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0146-2806(78)90023-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indications for and use of artificial cardiac pacemakers: Part II

Del Negro, A A ; Fletcher, R D

Current problems in cardiology, November 1978, Vol.3(8), pp.1-43 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0146-2806 ; PMID: 756361 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indications for and use of artificial cardiac pacemakers: Part II

Del Negro, Albert A ; Fletcher, Ross D

Current Problems in Cardiology, 1978, Vol.3(8), pp.3-43 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0146-2806 ; E-ISSN: 1535-6280 ; DOI: 10.1016/0146-2806(78)90023-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...