skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-TNF-α treatment for deep endometriosis-associated pain: a randomized placebo-controlled trial

Koninckx, P. R ; Craessaerts, M ; Timmerman, D ; Cornillie, F ; Kennedy, S

Human Reproduction, 2008, Vol. 23(9), pp.2017-2023 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: 10.1093/humrep/den177

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-TNF-α treatment for deep endometriosis-associated pain: a randomized placebo-controlled trial

Koninckx, P.R ; Craessaerts, M ; Timmerman, D ; Cornillie, F ; Kennedy, S

Human Reproduction (Oxford, England), 2008, Vol.23(9), p.2017-2023 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: 10.1093/humrep/den177 ; PMCID: 2517154 ; PMID: 18556683

Toàn văn sẵn có

3
Anti-TNF-  treatment for deep endometriosis-associated pain: a randomized placebo-controlled trial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-TNF-  treatment for deep endometriosis-associated pain: a randomized placebo-controlled trial

Koninckx, P.R. ; Craessaerts, M. ; Timmerman, D. ; Cornillie, F. ; Kennedy, S.

Human Reproduction, 06/20/2008, Vol.23(9), pp.2017-2023 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/den177

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-TNF-alpha treatment for deep endometriosis-associated pain: a randomized placebo-controlled trial

Koninckx, P R ; Craessaerts, M ; Timmerman, D ; Cornillie, F ; Kennedy, S

Human reproduction (Oxford, England), September 2008, Vol.23(9), pp.2017-23 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1460-2350 ; PMID: 18556683 Version:1 ; DOI: 10.1093/humrep/den177

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...