skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: The International Diffusion of Liberalism

Simmons, Beth A.; Dobbin, Frank; Garrett, Geoffrey

International Organization, 2006, Vol.60(4), pp.781-810 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818306060267

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: the international diffusion of liberalism.(Author abstract)

Simmons, Beth A. ; Dobbin, Frank ; Garrett, Geoffrey

International Organization, Fall, 2006, Vol.60(4), p.781(30) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-8183

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: The International Diffusion of Liberalism

Simmons, Beth ; Dobbin, Frank ; Garrett, Geoffrey

International Organization, Oct 2006, Vol.60(4), pp.781-810 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00208183 ; E-ISSN: 15315088 ; DOI: 10.1017/S0020818306060267

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...