skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bond strength of HEMA-containing versus HEMA-free self-etch adhesive systems to dentin

Felizardo, Klíssia Romero ; Lemos, Letícia Vargas Freire Martins ; De Carvalho, Rodrigo Varella ; Gonini Junior, Alcides ; Lopes, Murilo Baena ; Moura, Sandra Kiss

Brazilian dental journal, 2011, Vol.22(6), pp.468-72 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1806-4760 ; PMID: 22189641 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bond strength of HEMA-containing versus HEMA-free self-etch adhesive systems to dentin

Felizardo, Klíssia Romero ; Lemos, Letícia Vargas Freire Martins ; Carvalho, Rodrigo Varella de ; Gonini Junior, Alcides ; Lopes, Murilo Baena ; Moura, Sandra Kiss

Brazilian Dental Journal, January 2011, Vol.22(6), pp.468-472 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1806-4760 ; DOI: 10.1590/S0103-64402011000600005

Toàn văn sẵn có

3
Bond strength of HEMA-containing versus HEMA-free self-etch adhesive systems to dentin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bond strength of HEMA-containing versus HEMA-free self-etch adhesive systems to dentin

Felizardo, Klíssia Romero ; Lemos, Letícia Vargas Freire Martins ; Carvalho, Rodrigo Varella de ; Gonini Junior, Alcides ; Lopes, Murilo Baena ; Moura, Sandra Kiss

Brazilian Dental Journal, 2011, Vol.22(6), pp.468-472 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 0103-6440 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-64402011000600005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...