skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dendritic cell dysfunction during primary HIV-1 infection

Huang, Jinghe ; Yang, Yue ; Al-Mozaini, Maha ; Burke, Patrick S ; Beamon, Jill ; Carrington, Mary F ; Seiss, Katherine ; Rychert, Jennifer ; Rosenberg, Eric S ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G

The Journal of infectious diseases, 15 November 2011, Vol.204(10), pp.1557-62 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1537-6613 ; PMID: 21969335 Version:1 ; DOI: 10.1093/infdis/jir616

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dendritic Cell Dysfunction during primary HIV-1 infection.(Report)

Jinghe Huang ; Yue Yang ; Al - Mozaini, Maha ; Burke, Patrick S. ; Beamon, Jill ; Carrington, Mary F. ; Seiss, Katherine ; Rychert, Jennifer ; Rosenberg, Eric S. ; Lichterfeld, Mathias ; Xu G. Yu

Journal of Infectious Diseases, Nov 15, 2011, Vol.204(10), p.1557(1562) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-1899

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dendritic Cell Dysfunction during primary HIV-1 infection.(Report)

Jinghe Huang ; Yue Yang ; Al - Mozaini, Maha ; Burke, Patrick S. ; Beamon, Jill ; Carrington, Mary F. ; Seiss, Katherine ; Rychert, Jennifer ; Rosenberg, Eric S. ; Lichterfeld, Mathias ; Xu G. Yu

Journal of Infectious Diseases, Nov 15, 2011, Vol.204(10), p.1557(1562) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-1899

Toàn văn sẵn có

4
Dendritic Cell Dysfunction During Primary HIV-1 Infection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dendritic Cell Dysfunction During Primary HIV-1 Infection

Huang, J. ; Yang, Y. ; Al-Mozaini, M. ; Burke, P. S. ; Beamon, J. ; Carrington, M. F. ; Seiss, K. ; Rychert, J. ; Rosenberg, E. S. ; Lichterfeld, M. ; Yu, X. G.

Journal of Infectious Diseases, 11/15/2011, Vol.204(10), pp.1557-1562 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0022-1899 ; E-ISSN: 1537-6613 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/infdis/jir616

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...