skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OCCUPATIONAL EXPOSURE TO SELECTED ISOCYANATES IN POLISH INDUSTRY/ZAWODOWE NARAZENIE NA WYBRANE IZOCYJANIANY W POLSKIM PRZEMYSLE.(ORIGINAL PAPER)(Report)

Brzeznicki, Slawomir ; Bonczarowska, Marzena

Medycyna Pracy, 2015, Vol.66(3), p.291(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0465-5893 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00020

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OCCUPATIONAL EXPOSURE TO SELECTED ISOCYANATES IN POLISH INDUSTRY/ZAWODOWE NARAZENIE NA WYBRANE IZOCYJANIANY W POLSKIM PRZEMYSLE.(ORIGINAL PAPER)(Report)

Brzeznicki, Slawomir ; Bonczarowska, Marzena

Medycyna Pracy, May-June, 2015, Vol.66(3), p.291(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0465-5893 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00020

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OCCUPATIONAL EXPOSURE TO SELECTED ISOCYANATES IN POLISH INDUSTRY/ZAWODOWE NARAZENIE NA WYBRANE IZOCYJANIANY W POLSKIM PRZEMYSLE

Brzeznicki, Slawomir ; Bonczarowska, Marzena

Medycyna Pracy, 2015, Vol.66(3), pp.291-301 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 04655893 ; E-ISSN: 23531339 ; DOI: l0.13075/mp.5893.00020

Toàn văn sẵn có

4
Zawodowe nara&#380;enie na wybrane izocyjaniany w polskim przemy&#347;le<br>Occupational exposure to selected isocyanates in Polish industry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zawodowe narażenie na wybrane izocyjaniany w polskim przemyśle
Occupational exposure to selected isocyanates in Polish industry

Brzeźnicki, Sławomir ; Bonczarowska, Marzena

Medycyna Pracy, 2015, Vol.66(3), pp.291-301 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0465-5893 ; E-ISSN: 2353-1339 ; DOI: http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00020

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occupational exposure to selected isocyanates in Polish industry

Brzeźnicki, Sławomir ; Bonczarowska, Marzena

Medycyna pracy, 2015, Vol.66(3), pp.291-301 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0465-5893 ; PMID: 26325042 Version:1 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00020

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occupational exposure to selected isocyanates in Polish industry

Sławomir Brzeźnicki ; Marzena Bonczarowska

Medycyna Pracy, 01 June 2015, Vol.66(3), pp.291-301 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0465-5893 ; E-ISSN: 2353-1339 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00020

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...