skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SimHap GUI: An intuitive graphical user interface for genetic association analysis

Carter, Kim W ; Mccaskie, Pamela A ; Palmer, Lyle J

BMC Bioinformatics, 2008, Vol.9, p.557-557 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-9-557 ; PMCID: 2639440 ; PMID: 19109877

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SimHap GUI: An intuitive graphical user interface for genetic association analysis

Carter, Kim ; McCaskie, Pamela ; Palmer, Lyle

BMC Bioinformatics, 2008, Vol.9(1), p.557 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-9-557 ; PMID: 19109877

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SimHap GUI: an intuitive graphical user interface for genetic association analysis

Carter, Kim W ; Mccaskie, Pamela A ; Palmer, Lyle J

BMC bioinformatics, 25 December 2008, Vol.9, pp.557 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2105 ; PMID: 19109877 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2105-9-557

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SimHap GUI: An intuitive graphical user interface for genetic association analysis

Carter Kim W ; Mccaskie Pamela A ; Palmer Lyle J

BMC Bioinformatics, 01 December 2008, Vol.9(1), p.557 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-9-557

Toàn văn sẵn có

5
SimHap GUI: An intuitive graphical user interface for genetic association analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SimHap GUI: An intuitive graphical user interface for genetic association analysis

Carter, Kim W ; Mccaskie, Pamela A ; Palmer, Lyle J

BMC Bioinformatics, 12/2008, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2105-9-557

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...