skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: hong wei?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide high-resolution mapping of chromosome fragile sites in Saccharomyces cerevisiae

Song, Wei ; Dominska, Margaret ; Greenwell, Patricia W ; Petes, Thomas D

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 27 May 2014, Vol.111(21), pp.E2210-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24799712 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1406847111

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide high-resolution mapping of chromosome fragile sites in saccharomyces cerevisiae

Song, Wei ; Dominska, Margaret ; Greenwell, Patricia W. ; Petes, Thomas D.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 27 May 2014, Vol.111(21), pp.7510-7510 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide high-resolution mapping of chromosome fragile sites in saccharomyces cerevisiae

Song, Wei ; Dominska, Margaret ; Greenwell, Patricia W. ; Petes, Thomas D.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 27 May 2014, Vol.111(21), pp.7510-7510 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide high-resolution mapping of chromosome fragile sites in Saccharomyces cerevisiae

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014, Vol.111(21), pp.E2210-E2218 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

5
Genome-wide high-resolution mapping of chromosome fragile sites in Saccharomyces cerevisiae
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide high-resolution mapping of chromosome fragile sites in Saccharomyces cerevisiae

Song, W. ; Dominska, M. ; Greenwell, P. W. ; Petes, T. D.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 05/27/2014, Vol.111(21), pp.E2210-E2218 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1406847111

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...