skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are the effects of eating slowly on satiation and satiety anticipated in meal planning?

Ferriday, D. ; Bosworth, M.L. ; Evans, N.R. ; Ciborowska, A. ; Godinot, N. ; Martin, N. ; Rogers, P.J. ; Brunstrom, J.M.

Appetite, Dec 1, 2016, Vol.107, p.681 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.08.037

Toàn văn sẵn có

2
Are the effects of eating slowly on satiation and satiety anticipated in meal planning?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are the effects of eating slowly on satiation and satiety anticipated in meal planning?

Ferriday, D. ; Bosworth, M.L. ; Evans, N.R. ; Ciborowska, A. ; Godinot, N. ; Martin, N. ; Rogers, P.J. ; Brunstrom, J.M.

Appetite, 12/2016, Vol.107, C, p.681 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2016.08.037

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are the effects of eating slowly on satiation and satiety anticipated in meal planning?

Ferriday, D ; Bosworth, M.L ; Evans, N.R ; Ciborowska, A ; Godinot, N ; Martin, N ; Rogers, P.J ; Brunstrom, J.M

Appetite, 01 December 2016, Vol.107, pp.681-681 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.08.037

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...