skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-class health care

Fletcher, R H ; Fletcher, S W

The New England journal of medicine, 09 December 1982, Vol.307(24), pp.1530-1 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 7144833 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Multi-Class Health Care
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-Class Health Care

New England Journal of Medicine, 12/09/1982, Vol.307(24), pp.1530-1531 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJM198212093072429

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...