skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
System Engineering and PLM as an integrated approach for industry collaboration management
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

System Engineering and PLM as an integrated approach for industry collaboration management

Messaadia, Mourad. ; Belkadi, Farouk. ; Eynard, Benoit. ; Sahraoui, Abd-El-Kader.

IFAC Proceedings Volumes, 05/2012, Vol.45(6), pp.1135-1140

Elsevier Miscellaneous (via CrossRef)

ISSN: 14746670 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3182/20120523-3-RO-2023.00205

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

System Engineering and PLM as an integrated approach for industry collaboration management

Messaadia, Mourad ; Belkadi, Farouk ; Eynard, Benoit ; Sahraoui, Abd-El-Kader

IFAC Proceedings Volumes, 23 May 2012, Vol.45(6), pp.1135-1140

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20120523-3-RO-2023.00205

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...