skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Web-site visits using Web statistics: an extended cybermetrics study

Sanghamitra Jana ; Supratim Chatterjee

Online Information Review, 2004, Vol.28(3), p.191-199 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684520410543634

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Web-site visits using Web statistics: an extended cybermetrics study

Jana, Sanghamitra ; Chatterjee, Supratim

Online Information Review, 01 June 2004, Vol.28(3), pp.191-199 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520410543634

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Web-site visits using Web statistics: an extended cybermetrics study

Chatterjee, Supratim

Online Information Review, 2004, pp.191-199 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14684527 ; E-ISSN: 14684535 ; DOI: 10.1108/14684520410543634

Toàn văn sẵn có

4
Quantifying Web‐site visits using Web statistics: an extended cybermetrics study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Web‐site visits using Web statistics: an extended cybermetrics study

Jana, Sanghamitra ; Chatterjee, Supratim

Online Information Review, 06/2004, Vol.28(3), pp.191-199 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14684520410543634

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...